Loading...

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden per 1 februari 2013

- Alle prijzen zijn exclusief BTW en geheel vrijblijvend.
- Tussentijdse veranderingen in soort, jaar, en prijs zijn nadrukkelijk voorbehouden.
- Hiermee vervallen alle voorgaande noteringen en offertes.
- Monsterflessen (1 fles/soort) kunnen worden geleverd in overleg.
- Levering geschiedt tegen contante betaling franco huis door geheel Nederland vanaf een netto factuurwaarde van € 375,00 exclusief BTW, per zending aan één afleveradres. Voor de eilanden gelden afwijkende tarieven.
- Bij zendingen minder dan een factuurwaarde van € 375,00 excl. BTW zal € 17,50 vrachtkosten aan de koper worden doorberekend.
- Alle dozen en flessen zijn zonder waarde tenzij anders vermeld.
- Bij minder dan 6 flessen per soort brengen we een toeslag van € 0,35 per fles in rekening
- Breuk, manco en ondeugdelijkheid worden uitsluitend gecrediteerd indien dit op de factuur is aangetekend, gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
- Retourzendingen van goederen worden alleen vergoed na voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds en maximaal voor de inkoopprijs
- Vinifriuli.nl houdt zich het recht voor om een geplaatste order zonder opgaaf van redenen niet uit te leveren.
- Betaling à contant, tenzij anders overeengekomen op rekening, in dat geval ondertekend de ontvanger de factuur met naam en handtekening. Hierop is ook de prijsafspraak en -offerte gebaseerd,
- De betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur
- In voorkomende gevallen kan betaling vooraf gevraagd worden.
- Bij overschrijding van de betalingstermijn zal minimaal 1% cumulatief per maand of een gedeelte van een maand, aan de koper worden doorberekend.
- Ook andere bijkomende kosten van incasso e.d. bedragen 15% van de hoofdsom met een min. van € 100,00 per geval en komen ten laste van de koper.
- De goederen blijven eigendom van Vinifriuli.nl totdat het volledige factuurbedrag voldaan is.
- Goederen mogen niet aan de handel en/of consument worden doorverkocht onder de op de factuur vermelde bedragen, zonder korting.
- wij leveren uitsluitend aan ondernemingen met een (EU-) BTW-nummer
- alle prijzen zijn exclusief BTW
- de prijzen zijn gebaseerd op het accijnstarief voor wijn, niet mousserend, alcoholpercentage > 8,5% maar < 15%
- korting uitsluitend bij contante betaling, directe levering uit voorraad
- levering op verzoek afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier en de volgende geplande rit naar Friuli
- buitenlandse ondernemingen betalen geen BTW bij een geldig BTW-nummer (conform EU- en NL-Belastingdienst-richtlijnen) en indien positief gecontroleerd voorafgaande aan de levering